G.E.M. Naruto Shippuden - Uzumaki Naruto Oiroke No Jutsu

G.E.M. Naruto Shippuden - Uzumaki Naruto Oiroke No Jutsu

Type: 1/8 Figure

Related Items